Lezersvragen

Ik krijg een herinnering voor de verwarmingskosten van mijn zwembad. Maar aan die herinnering zijn extra kosten verbonden. Ik betaal gewoon het bedrag dat ik in eerste instantie verschuldigd was. Kan men mij daarop aanpakken? 

Elke onderneming, zo ook de energieleverancier, heeft op de keerzijde van zijn factuur “algemene verkoopsvoorwaarden”. Deze dienen gerespecteerd te worden zowel door de onderneming zelf als door de klant. In deze voorwaarden wordt aangehaald welke kosten er extra zullen aangerekend worden indien de klant niet tijdig betaalt. Je doet er dus goed aan om deze voorwaarden na te lezen.
We merken wel op dat het met deze algemene voorwaarden opletten geblazen is! Zo mag er bij het opstellen van deze voorwaarden geen onevenwicht tot stand komen tussen de onderneming en de consument. Gebeurt dit wel dan spreken we van een “onrechtmatig beding”. Dit is een clausule in een overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met één of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument”.
In de praktijk behoort het de rechter toe om na te gaan of men met een dergelijk onrechtmatig beding te maken heeft. In een recente zaak besliste de rechter dat de consument de herinneringskosten en de kosten van ingebrekestelling van de energieleverancier, niet diende te betalen omdat er een onevenwicht was tussen de beide partijen en dit een inbreuk is op onze wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming!


Ik heb een woning met zwembad gekocht, maar nu blijkt dat het zwembad niet vergund was!  Kan ik de koop in deze omstandigheden vernietigen? En wie draagt hier de verantwoordelijkheid. De verkoper? De notaris? Het immokantoor? 

Indien een goed wordt verkocht waar zich een stedenbouwkundige overtreding op bevindt, dan kan je als koper inderdaad de koop laten ontbinden. Dit kan op basis van “dwaling” of zelfs van “bedrog”. “Dwaling” betekent dat de verkoper de zaken anders heeft voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn en dat door deze “verkeerde” informatie de koper het goed heeft gekocht. Had de informatie aangaande het niet vergunde zwembad meegedeeld geweest aan de koper, dan had hij wellicht niet gekocht, of toch niet onder dezelfde voorwaarden. Op basis van dwaling (of bedrog indien kan aangetoond worden dat het te kwader trouw was) kan de koper dan via de rechtbank (tenzij hij met de verkoper tot een akkoord kan komen) de ontbinding van de koop vorderen. Het is dan aan de rechter om dit al dan niet te doen. We merken ook nog op dat het inderdaad mogelijk is dat ook de notaris en het inmmokantoor een fout hebben gemaakt: de notaris is er namelijk toe gehouden om de partijen zo goed mogelijk in te lichten over het goed dat verkocht wordt en eventuele mankementen mee te delen. Doe je bij de (ver)koop van een pand beroep op een notaris dan is deze laatste ertoe gehouden om u bijstand en informatie te geven. Hij moet dit op een spontane manier doen en hij moet je wijzen op alle mogelijke juridische risico’s die de koop/verkoop met zich meebrengt. Onlangs nog veroordeelde de rechter een notaris omdat hij nagelaten had om aan de koper mee te delen dat het pand dat hij zou aankopen, behept was met een stedenbouwkundige overtreding!


Bij het plaatsen van mijn zwembad heeft de aannemer mijn oprit beschadigd. Er moeten heel wat klinkers vervangen worden. Kan ik die kosten helemaal op hem verhalen? 

Onze wetgeving is over dergelijke zaken duidelijk: diegene die door zijn fout schade aan iemand toebrengt, is ertoe gehouden deze te vergoeden. Wel is het zo dat het slachtoffer moet aantonen dat er een fout werd gemaakt door de aannemer, waardoor er schade ontstaan is en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze fout en de schade. Een “fout” kan gedefinieerd worden als een daad die een normaal voorzichtig en maatschappelijk bewuste persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst, niet zou gesteld hebben. Een fout kan een inbreuk zijn op één of andere wetgeving, maar het kan ook een inbreuk zijn op de “algemene zorgvuldigheidsnorm”. In dit laatste geval wordt er nagegaan hoe iemand anders (een normaal voorzichtig en redelijk mens) in dezelfde feitelijke omstandigheden zou handelen (het zogenaamde principe van een “goede huisvader”). 
Best is om in dergelijke omstandigheden de aannemer hierover aan te spreken en een onderling akkoord te treffen. Zet dit akkoord wel op papier zodat er later geen discussies kunnen ontstaan. Laat, in geval van onenigheid, de schade vaststellen door een gerechtsdeurwaarder zodat je over een duidelijk bewijsmiddel beschikt indien de aannemer zou weigeren om de schade te vergoeden.
Lukt het niet om met de aannemer tot een akkoord te komen, dan kan je nog steeds een minnelijke schikking aanvragen bij de plaatselijke vrederechter. 


Ik wil zelf een overeenkomst maken met mijn aannemer waarin ik vooral de opleveringsdatum en een boeteclausule wil opnemen. Kan ik dat zomaar doen? En zo ja, waar moet ik dan zeker op letten? 

Het is inderdaad best mogelijk om samen met de aannemer aan tafel te gaan zitten en een contract tot stand te brengen. Bij het opstellen van een dergelijk onderhands contract moeten de partijen zich wel aan een paar voorwaarden houden: zo moet er een geldige toestemming zijn om te contracteren, moet men bekwaam zijn om te contracteren en moet het gaan om een bepaald voorwerp. Indien deze overeenkomst gedateerd en ondertekend wordt door beide betrokken partijen, dan geldt dit contract als een wet tussen hen.
Je kan in de overeenkomst bepalen tegen wanneer het werk zal moeten gedaan zijn en zo niet welke dan de vergoeding zal zijn die de aannemer moet betalen; dit laatste noemen we een “schadebeding”. Dit is een beding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst, verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst. Een schadebeding heeft dus eigenlijk een vergoedend karakter dat beide betrokken partijen ten goede kan komen. Namelijk het feit dat ze reeds vooraf een bepaalde forfaitaire schadevergoeding kunnen afspreken voor het geval de schuldenaar zijn verbintenis niet nakomt (dus bij wanprestatie). Let er wel op dat uw contract geldig wordt afgesloten en dat het opgemaakt wordt in zoveel exemplaren als er partijen zijn! Onthoud ook dat één van de verplichtingen van de aannemer is, dat hij het aangenomen werk tijdig aflevert.